Ubezpieczenia rolne są kierowane przede wszystkim do rolników (osób fizycznych), w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym.

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osób, które pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziły szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Zakresem ubezpieczenia objęte jest:

odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia;

szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Zapraszamy: Wałbrzych tel. 509229193